Obchodní podmínky

Níže uvedené podmínky upravují smluvní vztah mezi nakupujícím (zákazník, návštěvníci) a VR TOMCAT (zprostředkovatelem služby).

1. Předmět služby je:

 • pronájem herního zařízení a zařízení souvisejících, 
 • zpřístupnění vybraných aplikací a softwaru z aktuální nabídky, 
 • asistence obsluhy při používání zařízení HTC Vive. 

2. Smluvní vztah

vzniká rezervací, objednáním zboží či použitím služby mezi zákazníkem a zprostředkovatelem.

 • zprostředkovatel je zodpovědný za umožnění přístupu k hernímu zařízení a vybraným aplikacím, 
 • zákazník je povinen za tuto službu zaplatit dle ceníku.

3. Pravidla rezervace 

Rezervace je možná:

 • prostřednictvím webu, 
 • telefonicky, 
 • e-mailem. 

Součástí rezervace musí být jméno, platná e-mailová adresa a platné telefonní číslo zákazníka. Rezervaci je možné provádět pouze na celé hodiny.
Herna potvrdí rezervaci prostřednictvím potvrzovacího e-mailu.
Zákazník je povinen se dostavit do herny včas. Pokud se telefonicky neomluví, rezervace může propadnout a zprostředkovatel smí upřednostnit jiného zákazníka.

4. Cena a způsob platby

Cena a případné slevy se řídí aktuálním ceníkem, který je uveřejněn na webových stránkách.
Platbu je možné provést v hotovosti v naší herně. Nelze platit platební kartou. 

Slevy 
Vždy je možné uplatnit pouze jednu z nabízených slev. 

Voucher 
je možné po předchozí domluvě uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti. Voucher lze zaslat elektronicky či vyzvednout osobně. 

5. Pravidla používání zařízení herny 

Věk
Přímým zákazníkem herny může být osoba starší 15 let. Mladší osoby (od 8 let výše) mohou zařízení herny využívat pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče či jiné doprovázející osoby ručí za škody způsobené svými dětmi.

Odmítnutí zákazníka 
Obsluha může odmítnout poskytnutí služby osobám podnapilým, zapáchajícím, chovajícím se nevhodně, agresivně, osobám pod vlivem drog či jiných omamných látek.

Bezpečnost, škody 
Obsluha herny je povinna seznámit zákazníky s pravidly pro používání herního zařízení a s bezpečnostními pokyny. Zákazníci herny jsou povinni se řídit pokyny obsluhy. V případě poškození zařízení si herna vyhrazuje právo vymáhat škodu.
Herna nenese odpovědnost za úrazy způsobené během používání herního zařízení.
Z důvodu bezpečnosti a zajištění komfortu je počet osob, které se mohou zdržovat na herní ploše, stanoven na hráče + 3 osoby. Osoba, která provedla rezervaci či platbu za službu, ručí za chování celé skupiny ve smyslu úhrady případných škod.
Zákazníci jsou povinni jednat tak, aby nepoškozovali a neznečišťovali prostory a vybavení herny. Hrací plocha musí být po ukončení hrací doby vyčištěna. V případě nadměrného znečištění vybavení a zařízení jsou povinni uhradit jeho vyčištění.

6. Reklamace a sporné situace

Zákazník má právo na slevu či vrácení celého obnosu v případě, že dojde na herním zařízení herny k technickým potížím, které znemožní jeho použití.  Neočekávané prodlevy a poruchy v celkovém součtu: 

 • max. 5 minut z hrací hodiny - bez nároku na slevu,
 • 5-15 minut z hrací hodiny - zákazníkovi bude vráceno 25 % ze zaplacené částky,
 • 15-30 minut z hrací hodiny - zákazníkovi bude vráceno 50 % ze zaplacené částky,
 • 30 a více minut z hrací hodiny - zákazníkovi bude vráceno 100 % ze zaplacené částky.

Zrušení rezervace zprostředkovatelem 
Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na zrušení rezervace v případě technických problémů či jiných překážek na straně zprostředkovatele. V takovém případě se zavazuje informovat o této skutečnosti zákazníka co nejdříve prostřednictvím e-mailu a telefonu, který poskytl v rezervaci.

Nedodržování pokynů obsluhy 
Jestliže zákazníci budou jednat v rozporu s pravidly používání herního zařízení a poškodí jej, jsou povinni škodu v plné výši uhradit. V případě škody budou vyzváni k identifikaci - poskytnutí čísla občanského průkazu (případně jeho kopie) a osobních údajů.

7. Ochrana osobních údajů

V souvislosti s prodejem voucherů a rezervací je nutné zpracovávat adresní údaje o zákazníkovi. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“): 

 • jméno a příjmení, 
 • adresa bydliště, 
 • identifikační číslo, 
 • daňové identifikační číslo, 
 • emailová adresa, 
 • telefonní číslo. 

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů hernou, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při rezervaci uvádět správně a pravdivě.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Zákazník potvrzuje, že: 

 • poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, 
 • byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k herně odvolat oznámením zprostředkovateli.

8. Závěrečná ustanovení

Zákazník je povinen se seznámit s obchodními podmínkami VR TOMCAT před započetím využívání jeho služeb. Dodržování obchodních podmínek je závazné pro obě strany.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2019.